Warning: Undefined variable $PATH_TRANSLATED in /home/tpj2/ftp/dublin.php on line 3

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/tpj2/ftp/include/head.php on line 2
Towarzystwo Promocji Jakości - Co robić przy zawale serca? Rekomendacje.
Towarzystwo Promocji Jakości Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

 
 

13 konferencja Sieci Szpitali Promujących Zdrowie

Wsparcie dla zdrowia: realizując priorytety (Empowering for Health: Practicing the principles) - 13 konferencja Sieci Szpitali Promujących Zdrowie

Autor: dr n. med. Krystian Oleszczyk

Szpital jest szczególnym rodzajem zakładu opieki zdrowotnej, który całodobowo utrzymuje zdolność wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, diagnostyki i służb pomocniczych. W wymiarze podstawowych zadań statutowych, aktywność szpitala sprowadza się do czynności diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych, pozostałych terapeutycznych ( fizjoterapia, radioterapia, psychoterapia, logopedia itp. ) oraz szeregu czynności administracyjnych, technicznych i pomocniczych.

Eksperci z dziedziny organizacji i zarządzania zgodnie uważają szpitale za organizacje o najwyższym stopniu skomplikowania, organizacje w których ilość i różnorodność relacji zachodzących pomiędzy wszystkimi klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz komórkami organizacyjnymi i instytucjami współpracującymi cechuje się najwyższym stopniem złożoności.

W wymiarze podmiotowym, szpitale są miejscem przeżywania dramatycznych nieraz (a zawsze istotnych) zdarzeń zdrowotnych przebywających w nich pacjentów, są także stawiającym poważne wyzwania i zagrożenia miejscem pracy.

Świadomość wyzwań jakie niesie ze sobą środowisko szpitala, miejsce realizacji coraz bardziej skomplikowanych medycznych technologii, świadomość obciążeń i zagrożeń istniejących w tym środowisku dla obu stron szpitalnej codzienności: pacjentów i pracowników, legły u podstaw ruchu promocji zdrowia w szpitalach. Dodatkową motywacją dla pionierów tego ruchu była gotowość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z otoczeniem szpitala, lokalną społecznością i społeczeństwem w ogóle.

Ruch promocji zdrowia w szpitalach, z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przyjął organizacyjne ramy w postaci narodowych i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że polskie szpitale brały czynny udział na etapie programu pilotażowego Sieci Europejskiej a liczba szpitali zrzeszonych w Krajowej Sieci należy do największych w Europie. Najważniejszym dorocznym wydarzeniem dla szpitali zrzeszonych w Sieci są konferencje szpitali promujących zdrowie, początkowo europejskie. W dniach od 18 do 20 maja br w Dublinie (Republika Irlandii) odbyła się już 13-ta, tym razem międzynarodowa konferencja.

Konferencja odbyła się pod hasłem: Wsparcie dla zdrowia: realizując priorytety (Empowering for Health: Practicing the principles). Organizatorzy i Komitet Naukowy wskazali następujące obszary problemów dotyczących pacjentów, personelu i szpitali.

 • Umocnienie pozycji pacjenta w procesie klinicznym (edukacja, świadoma decyzja i współpraca jako elementy wpływające na wyniki leczenia),
 • Wsparcie pacjenta w czasie hospitalizacji (orientacja w strukturze i funkcjonowaniu szpitala, problemy komunikacyjne),
 • Wsparcie pacjenta leczonego z powodu chorób przewlekłych i długotrwałych (edukacja w dziedzinie radzenia sobie z wyzwaniami przewlekłej choroby i uczestnictwa w procesie rehabilitacji mi. w przypadku choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, cukrzycy, choroby nowotworowej itp.),
 • Wspieranie pacjentów w związku z pożądaną modyfikacją stylu życia (edukacja, poradnictwo i zajęcia praktyczne dotyczące prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, zaprzestania palenia tytoniu itp.).

PACJENCI SZCZEGÓLNEJ TROSKI (VULNERABLE GRUPS)

Szczególną uwagę zwrócono na potrzeby tzw. "ranliwych grup pacjentów", do których zaliczono: osoby w podeszłym wieku, emigrantów, mniejszości etniczne oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Rozważania dotyczyły takich problemów jak:
 • Konieczność podjęcia edukacji personelu szpitalnego w celu spełnienia wyzwań i oczekiwań wymienionych grup pacjentów od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala.
 • Uczynienie szpitala miejscem przyjaznym dla tych grup pacjentów w sferze specyficznych potrzeb religijnych, żywieniowych, planowania dnia itp.
 • Konieczność współpracy szpitala z lokalną społecznością i innymi instytucjami służby zdrowia w celu wsparcia pacjentów grup ranliwych.

PRACOWNICY SZPITALA

 • Wsparcie personelu szpitala poprzez optymalizację kompetencji przywódczych kadry kierowniczej oraz zespołowy styl pracy z uwzględnieniem zarządzania konfliktami, wzajemnej pomocy oraz zapobiegania mobbingowi.
 • Tworzenie szans ciągłego rozwoju pracowników poprzez systematyczne szkolenia, optymalizację organizacji pracy i wypoczynku z uwzględnieniem potrzeb rodzinnych i wieku pracownika.
 • Wspieranie i zachęcanie pracowników do realizacji osobistych strategii zdrowotnych, rozwiązywania problemów i minimalizowania ryzyk zdrowotnych.

SEKTOR SZPITALNICTWA

 • Wprowadzenie finansowania aktywności szpitala w obszarze promocji zdrowia we wszystkich systemach kontraktowania i rozliczania świadczeń (DRG, opłata za świadczenie, finansowanie zorientowane na zadania, wskaźniki lub rezultaty).
 • Wprowadzenie kryteriów jakościowych uwzględniających zagadnienia promocji zdrowia w szpitalach we wszystkich regionalnych, narodowych i profesjonalnych systemach zarządzania jakością ( standardy, zalecenia, akredytacja, certyfikacja, EFQM).
 • Konieczność położenia nacisku na utrzymanie i rozwijanie kryteriów finansowych i jakościowych umacniających pozycję pacjenta w okresie zmian w systemach opieki zdrowotnej.

W konferencji wzięło udział ponad 520 uczestników z 40 krajów. Wygłoszono 10 wykładów na sesjach plenarnych, 108 wystąpień na 24 sesjach towarzyszących. W trakcie 2 sesji plakatowych zaprezentowano 246 plakatów, w tym cztery z Polski.

Krystian Oleszczyk, Anna Zielińska-Meus i Marlena Szastok z Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "REPTY" w Tarnowskich Górach przedstawili pracę pod tytułem "Wsparcie dla zdrowia: pacjenci i pracownicy Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" (Empowering for Health: Patients and Staff of the Uppersilesian Rehabilitation Center "Repty"). Na plakacie przedstawiono największy specjalistyczny wieloprofilowy szpital rehabilitacyjny w kraju, jego pracowników, strukturę i zakres działalności medycznej. Wśród rodzajów aktywności w ramach szpitalnego programu promocji zdrowia pokazano przykłady projektów dedykowanych pacjentom: pogadanki na temat zdrowego stylu życia, redukowania czynników zagrożenia zdrowia oraz radzenia sobie ze schorzeniami przewlekłymi, takimi jak: cukrzyca, udar mózgu, choroba niedokrwienna serca, stan po operacji serca lub wszczepieniu protez dużych stawów. Dla pacjentów dedykowane są także artykuły edukacyjne gazetki szpitalnej "wieści z Rept", gazetki w pomieszczeniach oddziałów i szereg tematycznych ulotek. Od dziesięciu lat bada się poziom satysfakcji chorych, uwagi pacjentów stanowią istotne wskazówki pozwalające realizować politykę jakości. W dziedzinie umacniania pozycji zdrowotnej pracowników realizowane są programy wsparcia psychologicznego, społecznego i religijnego (projekt : "Nie jesteś sam"), projekty sportowe (piłka nożna, wyścigi rowerowe, zajęcia pływackie dla dzieci pracowników, ćwiczenia rehabilitacyjne), działalność turystyczna i kulturalna realizowana w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Istotnym elementem umacniania pozycji pracowników jest zespołowe podejście do zarządzania realizowane na szczeblu dyrekcji oraz w licznych zespołach nadzorujących jakościowe standardy akredytacyjne. Cykliczne imprezy kulturalne realizowane w ramach Szpitalnego Programu Promocji Zdrowia (mi. Muzyczna Akademia Zdrowia) podobnie jak polityka jakości i polityka środowiskowa zawierają w sobie istotne elementy umacniania zdrowia pacjentów, pracowników i lokalnej społeczności.

Gospodarzem Konferencji były Irlandzka i Północnoirladzka Sieć Szpitali Promujących Zdrowie. Patronat nad światowym zgromadzeniem przedstawicieli szpitali promujących zdrowie objęło Regionalne Biuro Europejskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO Regional Office for Europe) oraz Centrum Współpracy Światowej Organizacji Zdrowia ds. Promocji Zdrowia w Szpitalach i Służbie Zdrowia z siedzibą w Wiedniu (WHO Collaboration Centre for Health Promotion in Hospitals and Health Care, Vienna). W maju przyszłego roku organizatorem i gospodarzem kolejnej dorocznej konferencji będzie litewska sieć szpitali promujących zdrowie.TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 KrakĂłw, Polska. | Tel.: +48 500 446 796 | Email: tpj@tpj.pl