Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Raport HTA porównanie materiałów szewnych stosowanych w zaopatrzeniu rany krocza po porodzie.

Lista raportów HTA

Cele

Celem opracowanego modelu kliniczno-ekonomicznego jest porównanie efektywności i kosztów związanych z użyciem wchłanialnych materiałów szewnych stosowanych w zaopatrzeniu obrażeń krocza powstałych w przebiegu porodu drogami natury. Porównaniu poddano najczęściej stosowany w Polsce materiał szewny, jakim jest katgut oraz nowy na rynku szew - Vicryl Rapide..

Metodyka

Na podstawie danych uzyskanych z wiarygodnych badań klinicznych porównano efektywność następujących materiałów szewnych:
  • naświetlana poliglaktyna 910 (Vicryl Rapide) - materiał syntetyczny,
  • katgut i katgut chromowany - materiały naturalne.

Efektywność powyższych metod oszacowano z uwzględnieniem takich punktów końcowych jak: prawidłowość gojenia rany po 3 i 10 dniach po porodzie, ból związany z raną do 10 dnia po porodzie, dyspareunia 3 miesiące po porodzie, konieczność usuwania szwów, konieczność ponownego szycia rany.

Dane kosztowe pochodzą z: Oddziałów Ginekologii i Położnictwa: dwóch Szpitali Klinicznych, Miejskiego Szpitala Specjalistycznego, Prywatnej Kliniki Ginekologiczno-Położniczej.

Wyniki analizy efektywności

W przeprowadzonym systematycznym przeglądzie literatury nie odnaleziono badań porównujących analizowane materiały szewne w sposób bezpośredni.

Z przeprowadzonej analizy efektywności wynika, że najbardziej efektywną metodą zaopatrywania rany po episiotomii pod względem prawidłowego gojenia rany ocenianego w 3 i 10 dniu po porodzie jest użycie szwu Vicryl Rapide. Również prawdopodobieństwo wystąpienia dyspareunii jest najniższe po zastosowaniu tego materiału szewnego. Stwierdzona różnica na korzyść Vicrylu Rapide jest istotna statystycznie.

Zaobserwowano istotną statystycznie różnicę w częstości występowania bólu związanego z raną po episiotomii do 10 dnia po porodzie oraz w częstości usuwania szwów pomiędzy szwem Vicryl Rapide a katgutem chromowanym. Różnica w częstości występowania tych punktów końcowych w grupie zaopatrywanej Vicrylem Rapide w porównaniu z katgutem zwykłym nie była istotna statystycznie.

Nie zaobserwowano również istotnej statystycznie różnicy w częstości ponownego szycia rany pomiędzy grupą zaopatrywaną szwem Vicryl Rapide a grupą zaopatrywaną katgutem chromowanym.

Wyniki analizy ekonomicznej

Analiza ekonomiczna stosowania różnych materiałów szewnych w zaopatrzeniu rany krocza po porodzie wykazała, że użycie zestawionych szwów generuje koszty w podobnej wysokości. W porównaniu z pierwotnym zaopatrzeniem krocza znacznie większe koszty pociąga za sobą leczenie ewentualnych powikłań.

Największy koszt generuje ponowne szycie rany krocza poprzedzone leczeniem i oczyszczaniem rany przed zabiegiem powtórnego szycia.

Materiał szewny stanowi około 2% całkowitych kosztów procedury zaopatrzenia rany krocza po episiotomii oraz 40% kosztów całkowitych w przypadku katgutu i 55% w przypadku Vicrylu Rapide, jeżeli nie uwzględnimy kosztów hospitalizacji. w analizie zbadano szeroko wpływ różnych pozycji kosztów i ich wartości skrajnych na wnioski analizy koszt-efektywność

Wyniki analizy

koszt efektywność

Analiza efektywności kosztowej, uwzględniająca w kalkulacji koszty leczenia powikłań gojenia rany i koszt usuwania szwów, wskazuje procedurę zaopatrywania rany Vicrylem Rapide jako bardziej efektywną kosztowo w porównaniu z procedurą zaopatrywania rany katgutem lub katgutem chromowanym. Koszt wyleczenia rany po episiotomii w przypadku pierwotnego zaopatrzenia jej Vicrylem Rapide jest zawsze (niezależnie od wielkości kosztów wspólnych) niższy od kosztów wyleczenia rany zaopatrzonej pierwotnie katgutem i zmienia się w granicach od 89% do 91% tych kosztów. Również w przypadku odniesienia kosztów wyleczenia rany pierwotnie zaopatrzonej Vicrylem Rapide do kosztów zaopatrzenia rany katgutem chromowanym, okazało się, iż są one niższe i stanowią od 83% do 93% kosztów generowanych przez zaopatrzenie katgutem chromowanym.

Wyniki analizy wrażliwości

Stosowanie Vicrylu Rapide w pierwotnym zaopatrzeniu rany krocza jest bardziej efektywne kosztowo niż stosowanie katgutu zwykłego niezależnie od odsetka pacjentek, które po zaopatrzeniu katgutem wymagałyby ponownego szycia. Przyjmowane w symulacji różne możliwe wartości kosztów wyróżnionych pozycji nie zmieniały wniosku, iż Vicryl Rapide jest bardziej opłacalny niż katgut i katgut chromowany. Odsetek powikłań gojenia rany po zaopatrzeniu Vicrylem Rapide musiałby być znacznie wyższy niż obserwowany w badaniu (1,6%), aby Vicryl Rapide był mniej opłacalny niż katgut lub katgut chromowany.

Wnioski końcowe

Analiza koszt-efektywność wskazuje zastosowanie Vicrylu Rapide jako działanie najbardziej efektywne kosztowo niezależnie od wielkości kosztów wspólnych. W związku z tym spośród analizowanych materiałów szewnych Vicryl Rapide powinien być materiałem preferowanym.

Istnieje potrzeba prowadzenia dalszych dobrze zaplanowanych badań klinicznych, uwzględniających punkty końcowe związane z jakością życia pacjentek oraz punkty końcowe generujące koszty leczenia rany krocza po porodzieTPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl