Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Porównanie opłacalności metody beznapięciowej (siatka PHS) i wybranych technik napięciowych w leczeniu chirurgicznym przepuklin pachwinowych.

Lista raportów HTA

Cele

Raport HTA opracowano w celu określenia opłacalności (efektywności kosztowej) metody beznapięciowej Prolene Hernia System (PHS) i wybranych technik napięciowych w leczeniu chirurgicznym przepuklin pachwinowych

Metodyka

Na podstawie analizy wiarygodnych badań klinicznych i powszechności stosowania poszczególnych metod w Polsce, porównano efektywność następujących sposobów leczenia przepuklin pachwinowych:

  • operacja metodą Bassiniego,

  • operacja metodą Shouldice`a,

  • operacja z użyciem Prolene Hernia System.

Dane kosztowe pochodzą z 6 ośrodków (szpital resortowy, miejskie szpitale specjalistyczne, szpitale kliniczne, prywatna lecznica).

Wyniki analizy skuteczności

Najskuteczniejszą z porównywanych metod jest PHS. W wyniku analizy wiarygodnych badań klinicznych określono wskaźnik skuteczności dla poszczególnych procedur. Dla PHS wynosi on 100%, dla operacji sposobem Bassiniego 96%, dla operacji sposobem Shouldice`a 96%. Różnica proporcji wyleczeń przy porównaniu PHS i operacji Shouldice`a jest istotna statystycznie, podobnie jak przy analogicznym porównaniu metody PHS oraz operacji Bassiniego. Różnica proporcji wyleczeń między metodą Bassiniego a operacją sposobem Shouldice`a nie jest istotna statystycznie (p=1.00). Na podstawie literatury nie można przedstawić analizy powikłań w związku z różnym okresem follow-up w poszczególnych badaniach.

Wyniki analizy kosztów

W analizie ekonomicznej uwzględniono koszty różniące analizowanych procedur. Do podstawowych kategorii kosztowych zaliczono:

  • koszty pobytu chorego w szpitalu,

  • koszty przeprowadzenia zabiegu,

  • koszty leczenia farmakologicznego.

Wyniki analizy koszt-efektywność

W analizie wykorzystano zmodyfikowany współczynnik K-E, w którym uwzględniono koszty różniące porównywanych procedur. Współczynnik K-E dla kosztów różniących jest najkorzystniejszy dla procedury PHS z jednodniową hospitalizacją.

Analizie poddano ilorazy współczynników K-E porównywanych względem siebie procedur. Uwzględniono całkowite koszty różniące wyleczenia jednego pacjenta. Dzięki takiej analizie możliwe jest wyciągnięcie wniosków dotyczących współczynników K-E, pomimo braku całkowitych kosztów procedury. Szczegółowa analiza wyników tych ilorazów skłania do wniosku, że procedura PHS z hospitalizacją jednodniową jest najbardziej opłacalna kosztowo spośród porównywanych metod, niezależnie od wielkości kosztów wspólnych (identycznych) wybranych procedur.

Na podstawie przeprowadzonej analizy opłacalności należy stwierdzić, że najbardziej efektywną kosztowo jest procedura PHS z hospitalizacją jednodniową. Procedura PHS z hospitalizacją trzydniową, w porównaniu z metodą Shouldice'a, jest mniej efektywna kosztowo dla dowolnych kosztów wspólnych. Jeżeli jednak szacowane koszty wspólne są wyższe od 575,00 zł, wówczas bardziej opłacalnym zabiegiem jest PHS z hospitalizacją trzydniową.

Wnioski końcowe

W wyniku przeprowadzenia analizy ekonomicznej oraz analizy efektywności klinicznej i kosztowej stwierdzono, że najskuteczniejszym i najbardziej opłacalnym sposobem operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych jest metoda PHS zastosowana jako procedura jednodniowa.

Analiza wiarygodnych badań klinicznych wykazuje, że wskaźnik skuteczności, dla 12 miesięcznego okresu follow-up, dla procedury PHS wynosi 100%, dla operacji sposobem Bassiniego 96%, a dla operacji sposobem Shouldice`a 96%. Różnica proporcji wyleczeń między PHS i operacją Bassiniego oraz PHS i zabiegiem metodą Shouldice`a jest istotna statystycznie, natomiast różnica proporcji wyleczeń dla operacji sposobem Bassiniego i Shouldice`a nie jest istotna statystycznie, co świadczy o zbliżonej efektywności klinicznej tych dwóch metod.

W wyniku zsumowania kosztów różniących poszczególnych procedur ustalono, że najtańszą procedurą jest operacja PHS jako zabieg jednego dnia. Całkowity koszt różniący tego zabiegu wynosi 1107,98 zł. Procedurą najbardziej kosztowną jest zabieg metodą Bassiniego, dla którego suma kosztów różniących wynosi 1516,04 zł. Dla procedury PHS największy koszt związany jest z zakupem materiałów jednorazowych, szczególnie z zakupem siatki PHS. W pozostałych procedurach największe koszty związane są z pobytem chorego w szpitalu.

W analizie K-E wykorzystano zmodyfikowany współczynnik K?E, w którym uwzględniono koszty różniące porównywanych procedur. Współczynnik K-E dla kosztów różniących jest najkorzystniejszy dla procedury PHS przy hospitalizacji jednodniowej.

Analizie poddano ilorazy współczynników K-E procedur porównywanych względem najskuteczniejszej procedury jaką jest PHS. Dzięki temu możliwe było wyciągnięcie wniosków dotyczących współczynników K-E, pomimo braku całkowitych kosztów procedury. Szczegółowa analiza wyników tych ilorazów skłania do wniosku, że technologia PHS jako procedura jednodniowa jest najbardziej efektywna kosztowo.TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl