Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Porównanie opłacalności wybranych rodzajów endoprotez w całkowitej pierwotnej alloplastyce stawu biodrowego i kolanowego

Lista raportów HTA

Cele

Celem raportu jest porównanie efektywności i opłacalności wybranych, stosowanych w Polsce modeli endoprotez stawu kolanowego i biodrowego.

Metodyka

Odnalezione badania kliniczne oceniono pod kątem ich wiarygodności zgodnie z zasadami EBM. Przeprowadzono krytyczny przegląd doniesień naukowych.

Krytyczny przegląd literatury

Cementowe endoprotezy biodrowe charakteryzują się dobrymi wskaźnikami przeżywalności w długim okresie obserwacji od 10 do 15 i więcej lat.

Silny ból pooperacyjny związany jest z implantacją bezcementowych biodrowych endoptorez porous-coated (i innych bezcementowych) w porównaniu do modeli cementowych.

Bezcementowe endoprotezy z okryciem hydroksyapatytowym odznaczają się lepszą wczesną fiksacją w porównaniu do endoprotez cementowych.

Biodrowe endoprotezy hybrydowe wykazują w krótkim okresie obserwacji dobre i porównywalne z endoprotezami cementowymi wskaźniki przeżywalności. Konieczne są dalsze badania z dłuższymi okresami obserwacji.

Odnaleziono bardzo małą ilość badań na temat biodrowych endoprotez modularnych. Potrzebne są dalsze obserwacje, a szczególnie badania porównawcze z endoprotezami cementowymi.

Coraz częściej stosowanymi endoprotezami kolanowymi są endoprotezy całkowite (trójprzedziałowe), zastępujące wykorzystywane do tej pory modele zawiasowe oraz jednoprzedziałowe.

Najlepsze wyniki spośród endoprotez całkowitych osiągały modele charakteryzujące się w budowie zastępowaniem tylnego więzadła krzyżowego w porównaniu do modeli bez więzadła oraz endoprotez całkowitych pozostawiających podczas implantacji tylne więzadło krzyżowe.

Najczęstszymi czynnikami wpływającymi na operacje rewizyjne stawu kolanowego były złamania i dyslokacje rzepki.

Wpływ na wyniki całkowitych alloplastyk biodrowych i kolanowych mają: wiek, waga, diagnoza, doświadczenie chirurga, typ szpitala, techniki implementacji, rodzaj zastosowanego cementu oraz wybór endoprotezy.

Na operacje rewizyjne najczęstszy wpływ mają: silny ból, złamania komponentów, dyslokacje oraz zużywanie materiałów.

Wyniki analizy ekonomicznej

Z przeprowadzonej analizy kosztów wynika, że zależne są one od kombinacji wielu czynników, takich jak cena endoprotezy, rodzaj zastosowanego znieczulenia, czy rodzajów i ilości użytych materiałów dodatkowych.

Wnioski końcowe

Wyniki kliniczne wskazują, że endoprotezy cementowe charakteryzują się najdłuższą przeżywalnością i najmniejszymi wskaźnikami operacji rewizyjnych. Pierwotna alloplastyka z użyciem tego typu endoprotez powoduje najsłabsze bólowe dolegliwości pooperacyjne. Ponadto wyniki analizy ekonomicznej ukazują alloplastykę cementową jako najtańszą z wszystkich przeprowadzanych z użyciem różnych modeli operacji.

Stosowanie alloplastyk bezcementowych, hybrydowych oraz modularnych uwarunkowane jest wieloma czynnikami, dlatego trudno oceniać, która z technik jest najbardziej efektywna. Ponadto liczba badań z długim okresem obserwacji tych typów implementacji jest wciąż bardzo mała i niewystarczająca do dokonania wiarygodnej oceny.

Największe koszty generuje alloplastyka rewizyjna ze względu na dodatkowe działania naprawcze i konieczność zastosowania szerszego asortymentu materiałów pomocniczych. Co za tym idzie, zasadnym wydaje się uwzględnianie w doborze endoprotezy jak najdłuższej jej przeżywalności, a nie jedynie względami finansowymi.TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl