Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Porównawcza ocena ręcznych i automatycznych technologii dekontaminacji endoskopów giętkich.

Lista raportów HTA

Cele

Raport HTA opracowano w celu porównania metod ręcznej i automatycznej dekontaminacji endoskopów giętkich.

Metodyka

Wyszukano badania kliniczne i oceniono ich wiarygodność, zgodnie z zasadami EBM. Na podstawie najbardziej wiarygodnych badań stworzono krytyczny przegląd literatury.

Dane kosztowe pochodzą z 6 ośrodków (2 szpitale uniwersyteckie, 3 szpitale specjalistyczne, 1 szpital wojewódzki).

Krytyczny przegląd literatury

Ze względu na niejednorodność badań pod względem metodyki i punktów końcowych, niemożliwe było stworzenie metaanalizy. Przedstawiono jedynie abstrakty najbardziej wiarygodnych badań w formie przeglądu krytycznego.

Wyniki analizy ekonomicznej

Z powodu braku możliwości stworzenia analizy efektywności, przyjęto uproszczony model cost?effectivenes, w którym założono, że metody dekontaminacji ręcznej i automatyczna są jednakowo efektywne. Obliczono break-event point, czyli punkt, w którym nastąpiło zrównanie kosztów pojedynczej dekontaminacji ręcznej i automatycznej.

Wnioski końcowe

Z powodu niskiej wiarygodności odnalezionych badań nie można wyciągnąć wniosku o większej skuteczności żadnej z metod dekontaminacji. Wnioski badaczy odnoszą się jedynie do poszczególnych etapów reprocessingu i możliwości eliminacji pojedynczych patogenów.


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl