Towarzystwo Promocji Jakości Projekt DUQuE Projekt MAP4E Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Członek Eureopean Society for Quality in Health Care European Accreditation Network

 
 

Biopsja przezskórna celowana w diagnostyce niepalpacyjnej zmian gruczołu sutkowego

Lista raportów HTA

Cele

Celowana przezskórna biopsja sutka jest podstawowym badaniem diagnostycznym zmian sutka. Celem niniejszego opracowania była analiza alternatywnych metod biopsji przezskórnej sutka stosowanych w Polsce: biopsji cienkoigłowej, biopsji gruboigłowej, mammotomii oraz otwartej biopsji chirurgicznej, a także alternatywnych metod obrazowania zmian: trójwymiarowej stereotaksji RTG oraz dwuwymiarowej ultrasonografii. Przeprowadzono analizę dokładności poszczególnych rodzajów biopsji w odniesieniu do otwartej biopsji chirurgicznej, jako "złotego standardu", a także analizę ekonomiczną poszczególnych procedur z punktu widzenia świadczeniodawcy i płatnika. Obliczono koszty różniące poszczególnych rodzajów biopsji sutka oraz wskaźnik koszty?efektywność.

Metodyka

O Analizę przeprowadzono w oparciu o wiarygodne badania pierwotne znalezione po przeszukaniu następujących baz danych: Medline, EMBASE, Cochrane Library, CANCERLIT, NHS_DARE, HealthStar, bazy online czasopism medycznych (BMJ, JAMA, American Journal of Roentgenology, Radiology, RadioGraphics, Lancet, Archives of Surgery), korzystano również z referencji odnalezionych artykułów.

Dane kosztowe pochodzą z 6 ośrodków (2 wojewódzkie szpitale specjalistyczne, 1 branżowy szpital kliniczny, 2 miejskie szpitale specjalistyczne, 1 uniwersytecki szpital kliniczny).

Wyniki analizy efektywności

Analiza efektywności wykazała, że mammotomia i biopsja gruboigłowa są wysoce czułymi i specyficznymi metodami diagnostycznymi niepalpacyjnych zmian sutka, cechującymi się bardzo dużą dokładnością i bezpieczeństwem. Są one znacznie lepszymi metodami diagnostycznymi w porównaniu do biopsji cienkoigłowej aspiracyjnej, niezależnie od sposobu obrazowania zmiany do biopsji.

Wyniki analizy ekonomicznej

Analiza ekonomiczna wykazała, że najbardziej efektywną kosztowo jest biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG. W analizie wykorzystano zmodyfikowany współczynnik C-E, w którym uwzględniono koszty różniące porównywanych procedur. Współczynnik C-E dla kosztów różniących jest najkorzystniejszy dla biopsji gruboigłowej pod kontrolą USG. Analizie poddano iloraz współczynników C-E par procedur porównywanych. Uwzględniono całkowite koszty prawidłowego zdiagnozowania jednej pacjentki. Szczegółowa analiza wyników tych ilorazów skłania do wniosku, że biopsja gruboigłowa jest najbardziej efektywna kosztowo spośród porównywanych metod, niezależnie od wielkości kosztów wspólnych (identycznych) wybranych procedur.

Wnioski końcowe

Z przeprowadzonej oceny technologii medycznych można wyciągnąć wniosek, że najbardziej efektywną kosztowo spośród porównywanych metod jest biopsja gruboigłowa pod kontrola USG.


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.407, 30-347 Kraków, Polska. | Tel.: (+48) 12 427-23-04, 600-652-690 | Email: tpj@tpj.pl